miljo

Miljø

Miljøet som kjerneverdi

Norgesvinduet skal i sin aktivitet drive slik at det ytre og indre miljøet i minst mulig grad blir skadelidende. Gjeldende lover og regelverk mht miljø er minimumskrav. All utvikling og etablering av nye produkter og prosesser skal så langt det er mulig bidra til å redusere belastningen på miljøet.

Bedriftens miljøpolitikk skal signaliseres til underleverandører, som skal tilpasse seg Norgesvinduets politikk og krav. Tilsvarende skal holdninger etableres og utvikles hos bedriftens medarbeidere og andre i bedriftens nettverk. Kontinuerlig forbedring skal oppnås ved en årlig gjennomgang av miljømålene i miljøstyringssystemet.

Miljøarbeidet skal kvalitetssikres og dokumenteres ved ISO 14001.

SINTEF Teknisk Godkjenning

Teknisk godkjenning gjelder for alle Norgesvinduets hovedprodukter: faste vinduer, åpningsbare vinduer, balkongdører og skyvedør. Gjelder både for tre- og aluminiumsbelagte vinduer. Produktene er testet for lufttetthet, regntetthet, vindlastmotstand og betjeningskraft. I tillegg er det også dokumentert produktenes termiske egenskaper. Se sertifikat her.

EPD miljødeklarasjon

EPD er et dokument som tallfester miljøegenskapene over hele livsløpet til produktet. Det vil si at utvinning av råvarer, transport, energibruk i produksjon, vedlikehold og avfallshåndtering er med i regnskapet.
EPD er et krav som blant andre Statsbygg og BREEAM-NOR prosjekter.

Norgesvinduet - Miljøvinduet!

Norgesvinduet har erstattet et årlig forbruk på mange tonn løsemidler og giftige tilsetningsstoffer med naturens egen impregnering – nemlig kjerneved. Les mer om kjerneved her.

Grønt Punkt

EPD er et dokument som tallfester miljøegenskapene over hele livsløpet til produktet. Det vil si at utvinning av råvarer, transport, energibruk i produksjon, vedlikehold og avfallshåndtering er med i regnskapet.
EPD er et krav som blant andre Statsbygg og BREEAM-NOR prosjekter.

Norgesvinduet har en bevisst holdning til miljøet. Gjennom medlemskapet i Grønt Punkt Norge AS bidrar vi i næringslivets dugnad for innsamling og gjennvinning av emballasje.

ISO 14001: 2015

For oss i Norgesvinduet er det viktig å kunne dokumentere miljøarbeidet vårt.
I desember 2003 ble Norgesvinduet Bjørlo AS, som den første trevarebedriften i landet, miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001 standarden. Dette innebærer at vi er miljøbevisste i arbeidet vårt, og at vi gjennom rutiner og prosedyrer jobber for at det ytre og indre miljøet i minst mulig grad blir skadelidende.

Dovre Sertifisering AS har en årlig gjennomgang av miljøstyringssystemet vårt for å kontrollere at vi følger de retningslinjene som ISO standarden pålegger oss.

FSC

Norgesvinduet bruker trevirke fra FSC sertifisert skog.
FSC (Forest Stewardship Council) er en sertifiseringsordning for skogbruk.
FSC stiller krav om at skogdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert og at den tar hensyn til lokalbefolkningen. FSC skal sikre at biologisk viktige områder spares for hogst og at de miljømessige beste løsningene brukes der det hogges. WWF mener at det pr i dag bare er FSC som kan tilfredsstille deres krav til en miljømessig, sosial og økonomisk troverdig miljøsertifisering (dette i følge WWF sine nettsider). 

Ruteretur

Norgesvinduet er kontrollmedlem i returordningen for kasserte
PCB-holdige isolerglassruter. Denne returordningen sikrer at slike glassruter blir tatt hånd om på en milømessig forsvarlig måte.

Norgesvinduer anbefales av Enova

Norgesvinduet tilfredsstiller de krav som Enova anbefaler på vinduer og balkongdører. Enova er etablert for a fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Enovas anbefaling forutsetter at produktet er blant det mest energieffektive i sin kategori, og at det er tilgjengelig i markedet.

Leverandører må være godkjent i Norsk Dør og Vinduskontroll for a være medlem av Enova.

NDVK

Våre produkter er testet og typegodkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK). NDVK har et regelverk som stiller krav til produsentenes kvalitetssikringssystem. Alle produkter med NDVK-merket er testet etter europeiske standarder.

Østfold