Reklamasjonsrett

Miljøet som kjerneverdi

Det gis reklamasjonsrett i henhold til kjøpslovens bestemmelser. Reklamasjonsrett på glass er i henhold til Glassbransjeforbundets retningslinjer.

Forutsetning for reklamasjonsrett:
– Eventuelle transportskader skal påføres fraktbrev ved mottak
– Produktene skal monteres i henhold til Norgesvinduets monteringsanvisning, eller Byggforsks byggedetaljblad
– Alle bevegelige deler skal kontrolleres og smøres regelmessig, minimum 1 gang pr. år.
– Overflatebehandling må kontrolleres og evt. utbedres regelmessig. Kontroll må skje minimum 1 gang pr. år.
– Ubehandlede produkter må behandles umiddelbart etter levering
– Ved enkle utbedringer som kan utføres av bruker dekkes kun reservedeler.
– Ved en eventuell reklamasjon skal alltid standard skjema fylles ut fullstendig for korrekt og rask behandling videre.

Reklamasjonsretten dekker ikke:
– Mangel som oppstår på grunn av uforsvarlig eller feil bruk samt slitasje
– Eventuelle kostnader til stillas, lift eller andre hjelpemidler for å utbedre mangelen.
– Eventuelle følgeskader som måtte oppstå før eller i forbindelse med utbedring av mangel.
– Bygningsmessige arbeider eller demontering/montering av tilstøtende komponenter
– Overflatebehandling fra fabrikk omfattes ikke av reklamasjonsretten.
– Eventuelle tilstøtende eller påmonterte produkter som ikke er levert av Norgesvinduet.
– Termisk sprekk i glass. Dette kan f.eks. skyldes bruk av innvendig/utvending persienne/markise. Samt andre faktorer som medfører stor forskjell i overflatetemperatur på glasset.

Generelt:
– Alle reklamasjoner skal være skriftlige og skjema skal være utfylt iht. instruksjon. Alle nødvendige opplysninger må påføres.
– Eventuelle mangler må reklameres innen 14 dager etter at de er oppdaget, eller burde vært oppdaget.
– Reklamasjonsretten gjelder fra fakturadato til produsentens kunde.
– N.B.: Private personer tar kontakt med sin forhandler.

Østfold