Alt vi gjør skal være
heil ved

Vi i Norgesvinduet hjelper miljøet bl.a. ved bruk av kjerneved. – Vi sparer miljøet med 130 tonn impregneringsvæske i året med å bruke kjerneved i stedet for å impregnere, sier daglig leder Hans Roger Starheim i Norgesvinduet Bjørlo. Kjerneved er den grønne tråden. 

Det aller viktigste for oss i Norgesvinduet er førnøyde kunder. Kunden skal vite hva de kjøper hos oss og hvorfor. Som en del av vårt motto; – I takt med tiden, så er det selvsagt av vi tilbyr og leverer på de premissene som er aktuelt og relevant for den tiden vi lever i nå, – og aller viktigst, for en bærekraftig fremtid.

Å jobbe med bærekraft er helt avgjørende for alle virksomheter. Det er kritisk for å beholde en verden i balanse. En bærekraftig utvikling er enkelt forklart å møte dagens behov uten å ødelegge mulighetene til fremtidige generasjoner. Både små og store bedrifter kan være problemløsere gjennom bærekraftige forretningsmodeller.

Vi i Norgesvinduet skal være med å gjøre vår del for å bidra til å løse vår tids store utfordringer. Det skal lønne seg for verden, nærmiljøet og oss. Vi vil være med å bli en del av løsningen.

Stadig flere stiller krav og ønsker å jobbe i en bedrift som tar et samfunnsansvar. Med en tydelig bærekraftsprofil ønsker vi å være en attraktiv bedrift som tar ansvar, og med et tydelig miljø- og bærekraftsfokus ønsker vi å tiltrekke oss bevisste og dedikerte ansatte, som videre er med å skape stolthet på arbeidsplassen.

Kundens krav og ønsker i fokus

Vi vet at våre kunder er profesjonelle og ønsker en produsent og samarbeidspartner som leverer på dagens krav til både design og kvalitet, og innenfor de miljø- og bærekraftsnormer som kreves av en moderne bedrift idag.

– Vi i Norgesvinduet har jobbet med bærekraft i flere ti-år

Miljøet som kjerneved - naturens egen impregnering

– Visste du at våre vinduer leveres med utvendig kjerneved som standard? Alle værutsatte deler på våre produkter leveres som standard med miljøvennlig kjerneved, ferdig impregnert fra naturen selv. Kjernesunne vinduer gjør både deg og naturen til vinnere. Vi benytter oss av gammel byggekunnskap som bl.a. ble benyttet i byggingen av stavkirker, der kjerneveden sine egenskaper var godt kjent fra gammelt av.

Kjerneved er naturlig impregnert og meget varig – selv på værutsatte steder. Slikt trevirke er derfor benyttet til utsatte deler som staver, sviller, takspon og yttervegger. Alt trevirke kommer fra FSC-godkjent skog.

Les mer om kjerneved her.

Miljøprisen Glassbjørnen

Allerede i 2005 fikk Norgesvinduet Bjørlo, sammen med fire andre prisvinnere, tildelt den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen fra miljøstiftelsen Grip (Grønt i praksis).
– «De fem prisvinnerne går foran i arbeidet med å endre produksjons- og forbruksmønsteret i en bærekraftig retning»,
sa daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide, som stod for utdeling det året.
Norgesvinduet Bjørlo fikk tildelt denne prisen fordi vi erstattet miljøskadelig impregneringsvæske med kjerneved, som både er holdbart og miljøvennlig. 

Sertifiserte kvalitetssikringssystemer

Norgesvinduet har sertifiserte kvalitetssikringssystemer i samsvar med ISO 9001:2015 og ble som første vindus- produsent i Norge i 2004 miljøsertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2004.

Norgesvinduet produseres av våre to produksjonsbedrifter på Bjørlo og Svenningdal, og selges gjennom et landsomfattende forhandlernett.

Våre bærekraftmål

Hos oss i Norgesvinduet har vi valgt ut ti av FNs bærekraftmål som vi ønsker å ha fokus på. FNs bærekraftsmål er mer enn klima og miljø, – de er nøye og demokratisk vurdert og bestemt, for å systematisk å jobbe for en bedre fremtid for oss alle. Vi i Norgesvinduet jobber kontinuerlig med bærekraftig utvikling innen de tre dimensjonene;

Klima og miljø, Økonomi og sosiale forhold.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Den består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Av FNs bærekraftmål, har vi sett følgende mål som mest relevante for vår produksjon:

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

 • Reduksjon og kontroll av bruk av kjemikalier, siste 2 år reduksjon på 35%

 • HMS-arbeid for å sikre gode og trygge arbeidsplasser for alle våre ansatte

Bærekraftsmål 4: God utdanning

 • Vi har faste opplegg med lærlinger i form av superlærlingordningen.

 • Vi har jevnlig kursing av våre ansatte i relevante fagområder, dette medfører

  faglig utvikling

 • Fokus på sikkerhet i opplæring

 • Førstehjelpskuns hvert 3. år

 • Kulturelt mangfold

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

 • Vi har lik lønn for likt arbeid

 • Vi har jevn fordeling mellom kjønnene i alle ledd i organisasjonen

Bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

 • Vi har ingen utslipp av farlige kjemikalier

 • Vi har gått bort fra kjemisk impregneringsvæske og erstattet dette med naturlig

  kjerneved som reduserer utslipp til naturen

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • Økonomisk stabilitet skaper langsiktighet og innebærer at vi er godt strukturert for dei oppgavene vi står overfor og vil være der i fremtiden

 • Bruker ressurser på utvikling av produkt og opplæring av personalet

 • Langsiktige relasjoner både mot leverandører og kunder skaper gjensidig kunnskap og økonomisk bærekraftige løsninger

 • Regulerte lønns- og arbeidsforhold

 • Et trygt og sikkert arbeidsmiljø gir større engasjement, langsiktighet og ansvarlighet for personale

 • Godt helsetilbud gjennom bedriftshelsetjeneste

Bærekraftsmål 9: Industri, Innovasjon og infrastruktur

 • Vi har med oss miljøperspektivet i all produktutvikling og utvikling av nye produksjonsmetoder

 • Vi bruker solide komponenter som gir produktene lang levetid: – 40-års levetid på trevindu
  – 60-års levetid på trevindu med aluminiumskledning

 • Vi har følgende bærekraftige sertifikater og godkjenninger:

 • ISO 14001

 • ISO 9001

 • Sintef Teknisk Godkjenning

 • Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK)

 • Miljødeklarasjon (EPD)

 • Vurdering av byggevarenes faktiske miljøegenskaper (Eco Produkt)

 • Ruteretur

Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

 • Norgesvinduet er store hjørnesteinsbedrifter med viktige lokale arbeidsplasser, og samtlige ansatte er med og bidrar for å styrke lokalsamfunnet

 • Fokus på avfallshandtering med gjenvinning. Vi har mål om ytterligere forbedring av

  sorteringsgrad

 • Medlem av Grønt Punkt

Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Vi bruker alt avfallsstoff fra trevirke, som gjør at vi er selvforsynt med energi til oppvarming av egne produksjons- og administrasjonslokaler

 • Vi følger opp våre leverandører for å fremskaffe og bruke mest mulig miljøvennlige komponenter i våre produkt

 • Det nyttes minimalt med emballasje på våre produkter ut til kunder

 • Vi jobber kontinuerlig for å få minimalt med emballasje også på inngående varer til oss.

 • Fortløpende risiko- og substitusjonsvurdering av alle kjemikalier

 • Alle lyskilder byttes ut til LED-lys, for ytterligere energibesparelse som igjen sparer miljøet

 • Vi har ingen stoffer som er oppført i A20-liste, Godjenningsliste og Kandidatliste

Bærekraftsmål 15: Livet på land

 • Vi benytter tømmer fra FSC-sertifiserte bedrifter – Hindre avskoging

  – Hindre ulovlig hogst og handel av skog
  – Forhindre skogsforringelse
  – Dette fremmer bærekraftig forvaltning av skogen

 • Vi har egen produksjonsbedrift som forvalter tømmeret videre til ferdige profiler som inngår i vår produksjon
  – Her har vi 100% utnytting av råstoffet
  – Beverlo Polska er ISO 9001-sertifisert og sertifisert i henhold til Nordic Certified

  Scantlinks

 • Restverdi av material går til intern oppvarming, dette gjør oss selvforsynt med varme

  i alle fabrikker

Bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

• For å nå mål om bærekraftig utvikling, er det viktig at alle er med og drar lasset samla. Dette krever godt samarbeid mellom myndighet, næringsliv, samarbeidspartnere og lokalsamfunn

Østfold